Identiteit

Onze missie en visie zijn beiden gegrond op onze identiteit.

Huize Avondrust onderscheidt zich door een reformatorische identiteit, die verweven is in ons dagelijks werk. De Bijbel (de Statenvertaling van 1637) en de daarop gegronde belijdenisgeschriften, de Drie Formulieren van Enigheid, hebben voor ons bindend gezag en zijn uitgangspunt en normgevend voor het wonen en werken in Huize Avondrust. Vanuit deze bevindelijk gereformeerde identiteit stellen wij ons ten doel kwalitatief goede zorg te verlenen aan onze medemens.

Van bewoners, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers van Huize Avondrust verwachten wij een optimale en inhoudelijke betrokkenheid op bovenstaande identiteit. Van hen
wordt gevraagd dat zij lid zijn van één van de volgende reformatorische kerken:

  • De Gereformeerde Gemeenten (in Nederland)
  • De Oud Gereformeerde Gemeenten (in Nederland)
  • De Hersteld Hervormde Kerk
  • De Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland (Bewaar het Pand)
  • De Protestantse Kerk In Nederland (Gereformeerde Bondsrichting).


Wij willen dat ons doen en laten in alles een afspiegeling vormt van genoemde identiteit.
Daarnaast zijn In Huize Avondrust vaste momenten waarop Gods Woord, de Bijbel, centraal staat. Zo wordt er vóór en na elke maaltijd gezamenlijk gebeden, gedankt en uit de Bijbel gelezen en wordt ‘s avonds de dag afgesloten met Bijbellezen en gebed. ‘s Zondags is er twee keer gelegenheid om mee te gaan of mee te luisteren, via de kerktelefoon, naar o.a. de kerkdienst van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Opheusden. Als er doordeweeks een huwelijksdienst in deze gemeente plaatsvindt, is er eveneens gelegenheid om naar de kerkdienst te gaan of thuis mee te luisteren. Op de laatste woensdag van de maand wordt een maandsluiting gehouden, die geleid wordt door een ouderling van de plaatselijke gemeente. De pastorale begeleiding van de bewoners wordt verzorgd door ambtsdragers van de Gereformeerde gemeenten in Nederland te Opheusden of vanuit de gemeente van herkomst.

Ook voor het medisch-ethisch beleid is onze identiteit bepalend. Op grond van Gods Woord heeft Huize Avondrust de overtuiging dat het leven een gave Gods is. Om deze reden zal alle zorg geboden worden waarbinnen de beschermwaardigheid van de bewoners tot aan het moment van overlijden verankerd ligt. Huize Avondrust wijst daarom (opzettelijk) levensbeëindigend handelen of het meewerken daaraan af.